USLOVI KORIŠĆENJA

Poštovani potrošači,
Pre nego što počnete da koristite naše usluge, želimo da vas obavestimo o vašim pravima i obavezama kao potrošača prilikom korišćenja naših usluga. U tom cilju, želimo da vas zamolimo da pažljivo pročitate ovde istaknute Uslove korišćenja.
Korišćenje našeg sajta i usluga web prodaje znači da ste upoznati sa našim Uslovima korišćenja i da ih u potpunosti prihvatate. Ako su naši Uslovi korišćenja za vas neprihvatljivi, nemojte koristiti ovu web stranicu ili usluge koje se na njoj nude.

1.Politika privatnosti

Sa ciljem da se omogući korišćenje usluga za veb prodaju Doktor Gudnajt,koja je detaljno opisana u delu sa naslovom: „Uputstvo za kupovanje“ i “ Dostava“ potrebno je da Doktor Gudnajt prikupi i obradi vase odredjene lične podatke. Posebno su nam potrebni vaše ime i prezime, adresa stanovanja i e-mail adresa, broj telefona i podaci o vašoj platnoj kartici. Ove informacije dajete u trenutku vaše registracije na našoj web stranici i prilikom naručivanja proizvoda. U tom trenutku istovremeno se slažete da date svoje lične podatke, tako da ih Doktor Gudnajt obrađuje u navedene svrhe.

Vaši lični podaci biće korišćeni u cilju blagovremenog i tačnog dostavljanja vaše porudžbine i prikupljanja cene prodatih artikala i cene usluge. Pored toga, vaši lični podaci će se koristiti za informisanje o vašim porudžbinama, kao io našim ponudama i popustima. Takođe, Vaši lični podaci biće korišćeni za kontinuirano unapređenje usluga koje nudi naš sajt, kao i Doktor Gudnajt uopšte, za unapređenje naše ponude i jednostavnije i prijatnije korišćenje usluga.

Doktor Gudnajt će sve prikupljene lične podatke koristiti isključivo u svrhe za koje su dati. Takođe, lični podaci će se čuvati u roku i na način koji je jasno predviđen u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i svim drugim važećim zakonima, kao i svim tehničkim i organizacionim merama bezbednosti. Kao subjekt ličnih podataka, imate pravo u svakom trenutku da zatražite informacije o tome koje lične podatke imamo o vama, da zatražite njihovu ispravku ako su netačni ili da zatražite njihovo brisanje. Pored toga, možete zahtevati da se e-pošta sa reklamnim sadržajem ne šalje na vašu adresu bez brisanja vaših ličnih podataka iz naše zbirke ličnih podataka.
Sve informacije koje se odnose na ili koje proizilaze iz kupovine koju je naš kupac izvršio u našoj web prodavnici smatraju se poslovnom tajnom i tretiraju se kao takve u skladu sa zakonima Republike S. Makedonija.

Za sva pitanja i dodatne informacije molimo vas obratite se na: [email protected] ili na broj: 061 210 1 750

Korišćenje naše web prodaje nije moguće bez vaših ličnih podataka, a vaša registracija predstavlja saglasnost da Doctor Goodnight prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u svrhe i na način opisan u ovim Uslovima korišćenja.

2. Garancije i odgovornosti

Doktor Gudnajt upravlja i stranicom: www.drgoodnight.mk sa svojim sedištem u ulici: ul. Naroden Front ​br.19A lokal 5b. Time Doktor Gudnajt garantuje da su sadržaj ove web stranice, kao i uslovi za njeno korišćenje, u skladu sa zakonskim propisima Republike Makedonije. S druge strane, Doctor Goodnight ne garantuje da je sadržaj i korišćenje usluga u skladu sa zakonima drugih zemalja iz kojih potrošač može pristupiti ovoj web stranici.

Ukoliko posetite ovu web stranicu ili koristite naše usluge van teritorije Republike Makedonije, svesni ste posledica i, shodno tome, sami ste odgovorni za moguće kršenje važećih zakona zemlje iz koje pristupate web stranici ili koristite njegove usluge.

Pored toga, Doctor Goodnight nije odgovoran i odriče se bilo kakve odgovornosti za sadržaj web lokacija kojima se pristupa putem linkova koji se nalaze na našem sajtu. Te veze vode do sajtova nezavisnih pravnih lica, kao što su dobavljači i partneri Doctor Goodnight-a. Ako koristite ove veze, napuštate našu web stranicu. Doktor Gudnajt ne kontroliše sadržaj i bezbednost ovih stranica, niti prilikom objavljivanja linkova, niti prati da li se na njima dešavaju promene. Kao rezultat toga, Doctor Goodnight nije ni odgovoran ni obavezan da daje bilo kakve izjave ili informacije o sadržaju tih veb lokacija, njihovom softveru, proizvodima i materijalima koji se tamo nalaze, ili o bilo kakvim posledicama njihovog korišćenja. Ako odlučite da koristite bilo koji od linkova na našem sajtu koji vode do drugih sajtova, to činite na sopstveni rizik.

Doktor Gudnajt nema obavezu da kontroliše ili pregleda izvor izjava korisnika kao ni njihovu međusobnu komunikaciju koja se odvija na ovoj veb stranici. Međutim, Doktor Gudnajt ima pravo da ukloni sadržaje koje postavljaju korisnici, ako smatramo da se sastoje od uvreda, klevete, pretnji ili drugih stvari koje nam nisu prihvatljive. Doktor Gudnajt nije odgovoran za povrede prouzrokovane od strane trećih lica na našem sajtu, bez obzira da li se tom povredom krše prava lica zagarantovana važećim zakonima Republike Makedonije.

3. Isporuka

Kuriska služba vrši isporuku proizvoda od 8 do 16h, radnim danima (upišite adresu za dostavu na kojoj ćete biti u tom periodu). Za ovu svrhu je potrebno lice koje će biti prisutno na adresi naznačenoj za dostavu. Uobičajeno vreme isporuke je do 5 radnih dana.

Cena dostave za sve porudžbine je 250 din, bez obzira na broj poručenih proizvoda, dok je BESPLATNA DOSTAVA za sve porudžbine proizvoda u vrednosti preko 2.000 dinara!

4. Reklamacija robe

Kada Vam naručeni proizvod bude isporučen, u obavezi ste da ga odmah pregledate kako biste utvrdili da li proizvod odgovara Vašoj porudžbini.

Ukoliko isporučeni proizvod po obliku, veličini, modelu, boji, broju ili iz drugih razloga odstupa od naručenog, imate pravo da zatražite zamenu za isporučeni proizvod u roku od 15 dana od dan prodaje. Ovo pravo zamene važi samo ako proizvod nije korišćen, ako su sačuvani njegov izgled, funkcionalna svojstva, fabričke etikete itd.

U slučaju kad je dostavljen neodgovarajući proizvod,molimo vas da nas izvestite na broj 061 20 1 750 ili na našu elektronsku adresu [email protected] i to u roku od 24 h od momenta dostave. Obavestićemo vas u najkraćem mogućem roku o daljim koracima koje treba preduzeti da biste ostvarili svoja prava kao potrošača.

Ako Doctor Goodnight nema identičan proizvod kojim bi zamenio isporučeni neusaglašeni proizvod, onda imate pravo da zahtevate povraćaj novca za isti ili da sačekate da zamenimo proizvod odgovarajućim kada bude dostupan. Doktor Gudnajt se obavezuje da će Vas obavestiti da li postoji takav proizvod u prodaji u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema zahteva.

U slučaju povraćaja, on će biti vraćen na račun koji navedete u Zahtevu za razmenu.

5. Isporuka neispravnog proizvoda

Kada Vam naručeni proizvod bude isporučen, u obavezi ste da ga odmah pregledate kako biste utvrdili da li ima određenih nedostataka na isporučenom proizvodu.

Proizvod ima nedostatke kada ne ispunjava opštu obavezu bezbednosti utvrđenu u nastavku, odnosno ne pruža onu vrstu bezbednosti koju, na osnovu svih okolnosti, lice s pravom očekuje da ima, i to: – na osnovu prezentacije proizvoda; – upotreba za koju je razumno da će se proizvod koristiti; – vreme kada je proizvod stavljen u promet i – kada ne ispunjava opštu obavezu usklađenosti utvrđenu Zakonom o zaštiti potrošača ili ugovorne obaveze.

Bezbedan proizvod je svaki proizvod koji, pod normalnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući period upotrebe, ne predstavlja nikakav rizik ili je rizik minimalan i odgovarajući u korist upotrebe proizvoda i koji ispunjava uslove pod kojima je obezbeđen visok stepen zaštite bezbednosti i zdravlja ljudi, uzimajući u obzir: – svojstva proizvoda, uključujući njegov sastav, pakovanje, uputstva za montažu, upotrebu i održavanje; – akcija na druge proizvode gde je logično da će se koristiti zajedno sa drugim proizvodima; – prezentaciju proizvoda, njegove oznake, etikete, uputstva za upotrebu, odlaganje i sve druge oznake ili informacije date o proizvodu i – kategorije potrošača, posebno dece i starijih, koji su u opasnosti pri korišćenju proizvoda.

Potrošač kome je prodat neispravan proizvod ima pravo da zahteva: – besplatno otklanjanje nedostataka na proizvodu ili naknadu troškova učinjenih za otklanjanje nedostatka; – srazmerno smanjenje prodajne cene; – zamena proizvoda odgovarajućim proizvodom sa istim žigom, vrstom, industrijskim dizajnom ili oznakom porekla i geografskom oznakom proizvoda; – zamena proizvoda odgovarajućim proizvodom drugim žigom, vrstom, industrijskim dizajnom ili oznakom porekla i geografskom oznakom proizvoda uz odgovarajuće smanjenje ili povećanje proizvodne cene i – raskid ugovora, vraćanje uplaćenog iznosa i naknadu pretrpljene štete.

Potrošač nema pravo da raskine ugovor ako je nedostatak na proizvodu minimalan.

Potrošač je, radi ostvarivanja gore navedenih prava, dužan da predoči odgovarajući potvrdu Doktor Gudnajt je dužan da od potrošača primi proizvod sa nedostatkom i udovolji njegovim zahtevima, osim ako može da dokaže da su nedostaci proizvoda bili uzrokovano kršenjem pravila korišćenja i skladištenja od strane potrošača, trećih lica ili više sile.
Potrošač ima pravo da prisustvuje kontroli kvaliteta proizvoda.

U slučaju povraćaja sredstava, ona će biti vraćena na račun koji ste naveli u odgovarajućem Zahtevu.

6. Promena Politike privatnosti i Uslova korišćenja

Doctor Goodnight zadržava pravo da promeni Politiku privatnosti i Uslove korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Zbog toga, kako bismo bili u toku sa eventualnim promenama, a s obzirom da su one obavezujuće i za vas i za nas, pozivamo vas da povremeno proverite da li je do takvih promena došlo.

Ovi Uslovi korišćenja se tumače isključivo u skladu sa zakonima Republike Makedonije.

7. Politika korišćenja sistema elektronske trgovine.

Pristupanjem veb lokaciji Doctor Goodnight i naručivanjem proizvoda/usluga, saglasni ste da prihvatate uslove ove Politike za korišćenje sistema elektronske trgovine.

Doctor Goodnight zadržava pravo da promeni ove politike i uslove u bilo kom trenutku, a promene će biti istaknute na ovoj stranici.

8. Politika zaštite ličnih podataka korisnika kartica

Doktor Goodnight će koristiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim odgovarajućim propisima Republike Makedonije. Neće otkriti lične podatke bilo kojoj trećoj strani, osim u slučajevima kada je to dozvoljeno ili zakonom propisano, u cilju ostvarivanja svojih prava ili zaštite svojih interesa ili u skladu sa sudskim nalozima ili drugim zakonskim ili regulatornim potrebama. Ličnim podacima se smatraju: Ime, Prezime, EMBG, adresa, e-mail adresa itd. Kupac garantuje tačnost unetih podataka. Doktor Gudnajt ne snosi odgovornost ako su uneti podaci netačni.

9. Politika zaštite poverljivih podataka i informacija

Doktor Gudnajt preduzima sve neophodne mere za zaštitu ličnih podataka, u cilju sprečavanja gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i neovlašćenog pristupa, izmene ili uništavanja. Za sve vreme trajanja transakcije, Doktor Gudnajt nema uvid u broj, datum, validnost i bezbednosni kod Vaše platne kartice, niti ima pristup bilo kakvim informacijama u vezi sa Vašim bankovnim računom. Podaci se unose na veb portal procesnog centra koji obrađuje transakcije za onlajn plaćanje.

10. Politika i uslovi isporuke proizvoda i usluga

Ova Politika se odnosi na isporuku proizvoda naručenih elektronskim putem, pri čemu će proizvodi biti isporučeni putem kurirske službe na adresu navedenu u porudžbini.

Proizvodi i njihove cene biće istaknuti na ovoj veb stranici. Plaćanje proizvoda može biti kreditnom/debitnom karticom ili gotovinom po preuzimanju od kurirske službe.

Troškovi poštarine su uključeni prilikom naručivanja u konačnu cenu proizvoda.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa načinom naručivanja i isporuke možete nas kontaktirati direktno telefonom ili postaviti pitanje u odeljku kontakt.

11. Politika refundiranja nakon transakcije platnom karticom

Doktor Gudnajt će kupcu vratiti novčana sredstva ukoliko se izvrši pogrešna uplata, a pravo se može ostvariti podnošenjem pismenog zahteva i dokaza o uplati u kome će biti naveden datum kada je pogrešna uplata izvršena i u kom iznosu.